Xisca Covas Makeup Artist & Hair
Calvin Klein
Photography – Mel Bles
Makeup artist: Mathias Van Hoof
Hair artist: Louis Ghewy
Makeup & hair assist.: Xisca Covas

Calvin Klein

Calvin Klein

Calvin Klein

Calvin Klein

Calvin Klein